Журнал «ТАМЫР» №20 март-июнь 2007 г., Читать онлайн

Жырау Шалкииз в вольных переводах Мурата Увалиева

Би Темірге толғау. І

Аспанды бұлт құрсайды
Күн жауарға ұксайды
Көлдерде кулар шулайды
Көкшіліден ол айуан
Сокқы жегенге ұқсайды
Көп ішінде бір жалғыз
Көп мұңайып жылайды
Күйбендескен көп жаман
Сөзі тигенге ұқсайды!

Алп-алп баскан, алп баскан
Арабы торым өзіңсің!
Жазылы, алтын, қол кескен
Алдаспаным өзіңсің!
Білерді білмес не демес
Сұлтан ием, сен менің
Бармай тапқан қағбамсың!
Алтынды кесе сары бал.
Алсам, мен саган ұсынармын,
Тал мойныма кол артсаң,
Күліктен бек ұнармын!
Кобен семіз торыңмын
Көп құлыңның бірімін!
Жақсыңнан мені кем көрдің,
Жаманыңмен тең көрдің!
Жақсыңнан мені кем көрсең,
Жаманыңмен тең көрсең,
Үялы берікке қос артып,
Сен есенде, мен сауда
Ырысымды сындайын,
Сегіз қиыр шар тараптан іздермін!

Еділден аққан сызашық
Біз көргенде тебінгіге жетер-жетпес су еді,
Телегейдей сайқалтып,
Жарқыраған беренді
Теңіз етсе, Тәңірі етті!
Жағасына қыршын біткен тал еді,
Жапырағын жайқалтып,
Терек етсе, Тәңірі етті!
Тебінгінің астынан
Ала балта суырысып,
Тепсінісіп келгенде
Тең атаның ұлы едің,
Дәреженді артық етсе, Тәңірі етті!
Тобылғының берегі
Иіл болып беріш бітсе,
Айбар болар терегі.
Атаның ұлы жаксыға
Малыңды бер де басың қос,
Бір күні болар керегі.
Бастаны бар ды теректің,
Болаты бар ды беректің,
Тұсындағы болған нартың қорлама,
Тұсыңдағы болғаң ңартың қорласаң,
Табылмасты керекте.

Айдын шүйсең тарлан шүй,
Көтерілген соңа құтылмас,
Жауға кисең берен ки,
Егеуленген болат өте алмас;
Есендікте малыңды бер де батыр жый,
Басыңа қыстау іс түссе,
Дұспанның қолы жете алмас!
Бар күшіңді сынамай
Балуандармен күреспе,
Таң боларсың әлемге,
Сөз боларсың күлемге.

Ақылсыз достыдан ақылды дұспан артық-ты,
Дұспаныңнан бір сақын,
Ел ішінде айқасып,
Ойнап жүрген достларыңнан мың сақын.
Жоғары қарап оқ атпа,
Жуық түсер қасыңа,
Жаманға сырынды қосып сөз айтпа,
Күндердің күні болғанда
Сол жаман айғақ болар басыңа.
Жақсы да келер бұ көпке,
Жаман да келер бұ көпке,
Түгел іс қойып болмас бір кепке!

Сен — алтынсың, мен — пұлмын,
Сен — жібексің, мен — жүнмін,
Сен – сұлтансын, мен — құлмын,
Сен – сұңқарсың, мен — қумын,
Жемсауына келгенде,
Сұлтан ием, сом жүрегім аяман,
Саған дұспан маған жау,
Керекті күні алдында
Ғазизлеген сұлтан жаным аяман!

Обращение Шалкииз жырау к Темир-бию. I

Переполнено тучами небо.
На озёрах волнуются гуси.
Кружит ястреб, охотой ведом…
Одинокий, тоскую ночами,
И душа, обольётся слезами.
Хмурый день обольётся дождем.

Мой хозяин, великий султан,
Если ты не забыл обо мне,
Если буду вниманья достоин –
Пусть растают обиды, как снег по весне.
Мой кобыз на толгау настроен.
Моей мысли полет –
как свистящей стрелы.
Мои песни – тебе,
как в кесе – сладкий мед.
Я твой верный жырау,
Я твой преданный воин.

Мой хозяин, суровый султан!
Ты арабский скакун-иноходец
Ты алмазный клинок-алдаспан.
Ты как ястреб паришь,
Я волнуюсь, как гусь,
Насторожен, как лань.
Может, лучше в смычок превращусь,
Собирая со струн своих дань?

Ты мой дар не ценил,
Ты свой гнев не гасил.
Хоть я лучше других,
Но меня ниже самых плохих посадил.
В этом мире давно справедливости нет.
Если хочешь – уйду.
У казахов найду я признания свет,
И поймаю за хвост свою птицу – Судьбу.

Из-под камня сочится родник –
Как копыто, – совсем не велик,
Но, впитав ручейки, разольётся как море,
Как могучий, широкий Жаик.
Из земли вырастает трава,
Стебелёк тонкий виден едва,
Но, впитав сок земли, превращается в тополь.
Даже с бурей поспорит листва.
Камышом ощетинился лог.
Изгибается тонкий пруток,
Но сломаешь их все по одной,
А попробуй, собрав их в пучок.
Если древним законам верны,
Боевые достав топоры,
Ты бы вместе собрал ногайлинских батыров,
Разве были б враги нам по силам равны?

Слышишь крики залётных гусей?
Значит, ястреб, как снайпер не спит,
Выбирая желанную цель,
Он над ними парит.
Слышишь возгласы разных друзей?
На устах у льстецов лишь хвала.
А хулой развлекаются слуги.
Но не верь ни хвале, ни хуле,
Не снимай на пирах ты кольчуги –
Сáмой верной подруги своей.
Бесполезен, увы, глупый друг.
Может, даже опасен – предаст.
Умный враг притаится, и вдруг —
Всем жестокий урок преподаст.

Мой хозяин, всесильный султан!
Тебя Тенгри в правители дал.
Но и мне волей Тенгри был послан мой дар.
И на жарком пиру, и в жестоком бою,
Я с врагами сражаюсь, я песни пою.
Исполняя свой долг до конца,
Но не ради крутого словца,
Я скажу тебе так:
Твой противник – мой враг.
Ты – алтын, я – медяк.
Ты как сталь, я как жесть.
Ты как шёлк, я как шерсть.
Я кошмой расстелюсь,
Звонким кюем прольюсь,
Я копьём в чью-то шею вопьюсь.
Ты мне только скажи.
Ничего не жалею –
ни сердца, ни слов, ни души.

Би Темірге толғау. ІІ

Менін ием би Темір,
Қара бас күспен шалдырып,
Көк теңіздің үстінде
Көтеріп желкен аштырып,
Жүк тиедін кемеге,
Ниет еттін Тәнірінің ұйі Меккеге!
Жұк тиесен кетерсін,
Ниет етсен жетерсін,
Жетсен тәуап етерсін,
Етектеп жиған көп халкың
Сұлтан ием кімге асмар етерсін!
Ашалай шалын ақталап
Шемшірлігің ноқталап,
Шал сақалын жылаттын,
Атанкала қалған көп халыкты
Ер өзінден сонраттаң
Тек бір жардан кұлаттың!
Кара басты ак күспен
Кендір баулы ақ желкен
Көк теңіздің жал толқынға жектердің!
Кара сия, ақ қағаз
Дестірге өнер төктірдің.
Бұ кеткенден кайтпасан
ел, әйелің, сәбиің
көзіңің жасын төктірдін,
Қабырғасын сөктірдің!
едігеден туған ұғылдың
мырзасы өзің болгасың,
атан кумас бурасын
һәр ісіңде турасын
ер өзінден соңратын
емен салдай батар ол,
алыс жерден мөһрлі шүбар хат келсе,
күйбендескен көп жаман
кұлағын салыптүрар ол.
Ақ ала таудын алдында
Ақ ала жылқы жусайды,
Айналдырып карасам,
Сол жылқынын ішіңде
Ат тапкандай бие жоқ,
Жолың да болсын, ау ием,
Сен де кетіп барасың,
енді өзінден сонратын
Жүртқа бір лайык ие жок .
Темір еді биіміз,
Теңіз еді халқымыз,
Тебірлерге қалғанда
Теңселер сойды ауыр ноғай жұртыныз!
Соқса бір жілік сындырған
Көк кояннын кос құлағын тұндырған,
Көгілдірдин жез қанатын сындырған,
Тегеурінді болат темірдің
Тегеуріні өзіңсің!
Айдынды көлге кал шауып
Тоғызын соғып ұшырған
ку сүлтаны, саһарсын!
Саһарынды сайлап каусырған
Боз сұңқарым өзінсің!
Тебірдін журтта не ісі бар,
Тепкісіздің сенімене не ісі бар,
Сұлтан ием жұрт иесі өзіңсин
Сокса бір курай сындырмас
Кұладын жаман ку алмас
Кұладын жаман ку алмас кұладын кудын тені түгіл де,
Тебіренсе ауыр жұртын тындырмас,
Тебір жаман журттын тені түгіл ді.
Тіленшіұлы Шалкиіз
Иессі би Темірдің тұсында
Бұлтқа жете жазды бұ мүйіз.
Иессі би Темірден сонратың
Тұкылдықтан тарсылдап
Үзілер болғай сол мүйіз.
Әбсінде ғалым жидырып,
Ақ кітабын жайдырып,
Ай, хан ием, сұраймын
Тәнірінін уйі кебені
Ибраһим Халил алла жасапты
Ғазрейіл жана алмаға қасапты,
Жығығанды түрғызсан,
Жылағанды уатсан
Кисайғанды түзетсең,
Тәнірінін үйі бәйтолла,
Сұлтан ием, қарсы алдында жасапты!

Обращение Шалкииз-жырау к Темир-бию. II
(вольный перевод)

Мой хозяин Темир,
Господин мой, правитель, кумир.
Ты готовишь корабль и шьёшь паруса –
Его чёрные мачты торчат в небеса.
Ты с надеждою смотришь на морскую волну.
Ты готов бросить всё и в чужую страну,
Забывая про нас, про народ и Орду,
Забывая детей, про жену и про мать,
Удалиться, чтобы праведным стать?
Чтобы душу свою от пороков отмыть –
Хочешь в Мекку попасть, Каабу посетить.

На кого покидаешь свой славный народ?
Может, просто устал? Отдохни – и пройдёт.
Может, лучше на Крым вновь устроим поход?
Раз решил – поплывёшь.
В Каабу попадёшь
И святым прослывёшь.
Но напомнить хочу, если ты позабыл,
Про народ, что от предков своих получил.
Ты ему ведь кольчугой надёжною был.
Охраняя страну от набегов врагов,
Ты как мощный бура, отгонял чужаков.
Ты, как беркут крылатый – хозяин степей,
Стал грозою для уток и жирных гусей.
Как рычание тигра в речных камышах –
Наводил на врагов ты смятенье и страх.
Ты стоял, как скала, или горная круча,
То как солнце сиял, то был грозен, как туча.

Хоть ты славный потомок самогó Едиге,
А покинешь свой юрт – пропадёшь вдалеке.
Потеряешь всё то, что имеешь сейчас.
Пропадёшь и погибнешь без толку, без нас.
И как только получим мы скорбную весть, –
Соберутся враги, потерявшие честь.
Не поможет Аллах, ни святой аруах,
И народ захлебнется в крови и в слезах.
Оскудеет природа без солнца и гроз.
И Едиль перельётся от пролитых слёз.
От тоски я завою, одинокий как пёс.

Повелитель мой мудрый, смотри на народ.
Разве он не достоин хозяйских хлопот?
На привольном просторе
Он бескрайний как море.
Разве воле твоей весь до капли покорен?
Разве шапкой своей не достиг я небес?
Разве я не имею влиянье и вес?
Ты собрал мудрецов, ищешь истины свет.
Так послушай тогда Шалкииза совет:
Пока полон могущества, власти и сил…
Пока сердца свечу не задул Азраил.
Если выпрямишь всё искривлённое,
И поднимешь упавшего…
И утешишь рыдавшего…
Если руку подашь тем, чья вера слаба.
То Аллахом самим освящённая,
Возведётся в душе Кааба!

***
Балпаң, балпаң басқан күн
Бай ұлынан асқан күн…
Ормамбет би өлген күн,
Он сан ноғай бүлген күн,
Жез қарғылы кұба арлан
Жетип түлкі ала алмай,
Жалған аңын ала алмай,
Қорашыл төбет болған күн.
Оң қанатын теріс соғып,
Лашын күс қу ала алмай қалған күн.
Ораздының он үлы
Ойын салып жүргенде
Жиырлыны жалғызы
Аткан оғын таба алмай,
Жер сабалап қалған күн!

Тучи над степью
(ремикс)

Надвинулись чёрные тучи.
Настали проклятые дни.
Когда мы слезами горючими
Умывшись, – лишились родни.

Надвое нам сердце расколото,
И слёзы застыли в глазах.
Когда провожая Акжола1
Прощался с ногайцем казах.

Редеет матёрая стая.
Щенята скулили от страха…
И бились друг с другом ногаи.
И нет с ними больше Орака2.

Но снова надвинулись тучи.
Рыдает росою рассвет.
Когда был враждою измучен,
Когда был убит Ормамбет3.

Иссякли последние силы.
Потеряны к миру ключи.
Зияют пустые могилы.
В руинах лежит Сарайчик4.

И даже листва на деревьях
Желтеет от скорби великой.
Когда на казахских кочевьях
Поют свои песни калмыки.

Надвинулись чёрные тучи.
Нахлынули мрачные дни.
И небо дождями измучено.
И гаснут в степи очаги.

1. Акжол – бий аргынов. Был убит Кобланды батыром в 1456 г., что послужило поводом для отделения казахских родов.
2. Орак – бий Ногайской Орды Юсуф. После смерти в борьбе с братом Исмаилом в 1550 –е годы, его приверженцы отделились, образовав Малую Ногайскую Орду.
3. Ормамбет – бий Ногайской орды. После его смерти в 1560-е годы бóльшая часть ногаев перешла в Казахское ханство.
4. Сарайчик – столица Ногайской Орды на реке Жаик. Разрушен яицкими казаками во главе с Ермаком в 1580 г.

Тойдың батасы

Той десе қу бас домалар,
Қолдаса жолдас жоралар,
Тойдың боладысы ғана емес,
Болғаны да қызық бола алар.
Той құдайдың қазнасы,
Ықылыспен тола алар.
Тон болмаса да тойдағы
Жол болады орамал.
Туыс жекжат жұратқа
Не ексен қолың соңы орар.

Тойың топты болсын,
Тоның торқалы болсын,
Қасқа жайсаң игі жаксылы,
өскен орталы болсын.

Айтылмай ән қалмасын,
Шертілмей күй қалмасын.
Жаксы сөз жарты ырысты
Көңілді би жалғасың.

Тойың тойға ұлассын.
Бықыт қүшағын жайып,
Журектерде гүл ашсын.

Той бата
(ремикс)

Собирайтесь родные, собирайтесь достар –
Кто кудряв, или лыс, кто молод и стар.
Приходите на той,
Той для нас – суперстар.
Наших мыслей и чувств очищение.
Но не роскошь подарков –
Наша роскошь – в общении…
Наша щедрость царит в угощении.

Но пускай не дрожат поросята,
Пусть в лесу остаются опята.
Пусть лососи уходят на нерест,
И в озёрах ныряют утята.
Мы хотим молодого барашка.
Не уху, не свинину, не кашку.
Пусть кипит в казане
Его сочная жирная ляжка.
Вкус казы и баранины смак!
Тюркский бренд – бесбармак.
Это вам не грибы и не пицца,
Это Тенгри Всевышнего знак!

Разливайте шубат и кумыс –
Продолжается древний айтыс.
И пусть катится алаверды,
По столу, как по кругу, на бис,
Дастархан не скудеет широкий…
Так забудем же старые склоки,
До отказа заполнив желудок,
Пусть из сердца исчезнут пороки.
Аксакалов с седой бородой
Слушай умные речи, те, кто молодой.
Если умер, или родился…
Той – конец и начало нашей жизни земной.